Thursday, 27 December 2007

Day School Announcement - Celtic Cousins

Cymdeithas Carnhuanawc

EIN CEFNDRYD CELTAIDD
Ysgol Undydd

Dyma'r newyddion am ein Hysgol Undydd, dydd Sadwrn 16 Chwefror 2008 . Bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gyfer y ddwy darlith yn y bore.Bydd Brynach Parri , golygydd 'Brycheiniog' yn cadeirio.
Croeso cynnes i bawb . Buasai'n hwyluso ein trefniadau pe gallech anfon y tal cofrestru [£10 y pen ] erbyn 9fed Chwefror at ein trysorydd Hywel Davies 8 Forest Oak Close Cyncoed Caerdydd CF23 6QN
Edrychwn ymlaen i'ch weld a dewch a'ch cyfeillion

OUR CELTIC COUSINS
Day School

Here's the news about our Day School Saturday, 16 February 2008. There will be a simultaneous translation service for the two morning lectures. Brynach Parri the editor of 'Brycheiniog will chair the day school.
Everyones welcome . It would help us with the organisation if you could send your registration fee [£10 a person] to our treasurer Hywel Davies 8 Forest Oak Close Cyncoed Caerdydd by the 9th February .

Looking forward to seeing you and your friends.
Alan Jobbins
029 20 623275

Rhaglen Programme

Cofrestru / CoffiCroeso Taith Carnhuanawc i Lydaw Mary-Ann Constantine(Canolfan Uwch-Efrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru)Y “Jailtacht” - Adfywiad y Wyddeleg yng ngharchardai Gogledd IwerddonDiarmait Mac Giolla Chriost(Prifysgol Caerdydd)Cinio (trefniadau unigol)Y Gernyweg Heddiw (yn Saesneg) Jenefer Lowe(Swyddog y Gernyweg, Cyngor Cernyw)Dyfodol Gaeleg mewn Alban ddatganoledig (yn Saesneg)Robert Dunbar(Prifysgol Aberdeen) 09.4510.0010.1511.1512.3013.4515.00 Registration / CoffeeWelcomeCarnhuanawc’s Journey to BrittanyMary-Ann Constantine(University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies)The “Jailtacht” - Revival of the Irish language in the jails of Northern IrelandDiarmait Mac Giolla Chriost(Cardiff University)Lunch (individual arrangement)Cornish Today (in English)Jenefer Lowe(Cornish Language Development Officer, Cornwall County Council)The future of Gaelic in a devolved Scotland (in English)Robert Dunbar(Aberdeen University)

Mae Mary-Ann Constantine yn Uwch-Gymrawd y Ganolfan Uwch-Efrydiau Cymreig a Cheltaidd yn Aberystwyth ac yn Arweinydd y Prosiect ar Iolo Morganwg a’r Traddodiad Rhamantaidd yng Nghymru. Datblygodd ei diddordeb yn niwylliant Celtaidd pan fu’n astudio llenyddiaeth Saesneg yng Ngholeg Clare, Caergrawnt. Symudodd i Aberystwyth ym 1995 lle bu’n ymchwilio’n helaeth ym meysydd ieithoedd a diwylliannau’r gwledydd Celtaidd, gan gynnwys baledi Llydaw, cyn ymuno â phrosiect Iolo yn y Ganolfan yn 2002.

Mae Diarmait mac Giolla Chriost yn Uwch-ddarlithydd yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, ers 2004. Mae ganddo ddiddordeb arbennig yn y perthynas rhwng iaith a gwrth-droi cymdeithasol a hefyd mewn iaith mewn sefyllfaoedd dinesig.

Mae Jenefer Lowe yn un o’r gweithwyr dycnaf dros yr iaith Gernyweg. Mae’n Rheolwraig Ddatblygu dros Bartneriaeth y Gernyweg, corff sy’n ymdrechu i gryfhau ac uno’r gwahanol fudiadau iaith yng Nghernyw. Yn 2006 fe’i hapwyntiwyd yn Swyddog y Gernyweg cyntaf Cyngor Cernyw.

Yn enedigol o Ganada, mae Robert Dunbar yn Ddarllenydd yn y Gyfraith a Chelteg ym Mhrifysgol Aberdeen. Mae’n arbenigo yn y gyfraith a lleiafrifoedd ieithyddol ac ethnig, a chanddo ddiddordeb arbennig yng Ngaeleg yr Alban.Mary-Ann Constantine is a Senior Fellow in the University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies and Leader of the Iolo Morgannwg and the Romantic Tradition in Wales Project. She developed her interest in Celtic culture whilst studying English Literature in Clare College, Cambridge. Mary-Ann moved to Aberystwyth in 1995 where she held a succession of Research Fellowships and taught various topics in Welsh and Celtic Studies and continued her work on the ballad tradition in Brittany, before joining the Iolo Morgannwg Project as leader in 2002

Diarmait mac Giolla Chriost has worked as a Senior Lecturer in the School of Welsh in Cardiff University since 2004. His research interests include the nature of the relationship between language and conflict and also language in city contexts.

Jenefer Lowe is one of the most tireless supporters of the Cornish language. She is a Development Manager for the Cornish Language Partnership, an organisation which seeks to strengthen and unite the different language movements in Cornwall. In 2006 she was appointed as Cornwall County Council’s first Cornish Langauage Officer.

Originally from Canada Robert Dunbar is a Reader in Law and Celtic in the University of Aberdeen. He has expertise in the law and ethnic and linguistic minorities and a special interest in Scottish Gaelic.

3 comments:

Anonymous said...

So where exactly is this being held then?

eog1916 said...

RE "Wales and Scotland represent the last relic of English colonisation. The English were ejected from France after the death of Joan of Arc and from Eire in 1921,.."

There is no such place as Eire, perhaps Éire is what you had intended to write!
The Irish State 'Éire' does not include the 6 counties of Northern Ireland, which are still under British/English Rule.

alanindyfed said...

I did know that
being somewhat of a historian!